regelgeving

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Uw papieren dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Daarnaast worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum
 • Verzekeringsnummer
 • Mailadres en telefoonnummer
 • Behandel-data

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn of die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of die u zelf aanlevert.

 Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • •Er voor zorg dat anderen geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).  U mag de gegevens inzien, verbeteren of laten verwijderen.

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Naam, adres, woonplaats, verzekeringsnummer, geboortedatum en behandeldatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard.  U heeft het recht deze gegevens in te zien, aan te laten passen of, door middel van een schriftelijk verzoek, eerder te laten verwijderen.

 Privacy op uw factuur

Op de factuur/zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • •Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum
 • •De datum van de behandeling
 • Verzekeringsnummer
 • •Een korte omschrijving van de behandeling
 • •De kosten van het consult

Datalek
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. deze meldplicht houdt in dat ik direct (binnen 72 uur na datalek) een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek gesignaleerd is. Ik hanteer hierbij de stappen conform de regels van WbP.

U heeft een klacht over mij of de praktijk. Wat nu?
Graag eerst contact met mij opnemen. Komen we er samen niet uit, volg dan het stappenplan  klacht en tuchtrecht